Tôi không thể hình dung được thứ âm nhạc không thể hiện bất cứ thứ gì.

Tôi không thể hình dung được thứ âm nhạc không thể hiện bất cứ thứ gì.

Tôi không thể hình dung được thứ không thể hiện bất cứ thứ gì.

I cannot conceive of music that expresses absolutely nothing.