Tiết kiệm là tập quán phải bắt đầu từ nhỏ. Tội lỗi thú nhận là giảm đi một nửa.

Tiết kiệm là tập quán phải bắt đầu từ nhỏ. Tội lỗi thú nhận là giảm đi một nửa.

Tiết kiệm là tập quán phải bắt đầu từ nhỏ. Tội lỗi thú nhận là giảm đi một nửa.