Quá khó để bắt buộc ai đó phải yêu mình. Và càng khó hơn khi ép bản thân mình phải ngừng yêu ai đó

Quá khó để bắt buộc ai đó phải yêu mình. Và càng khó hơn khi ép bản thân mình phải ngừng yêu ai đó

Quá khó để bắt buộc ai đó phải yêu mình. Và càng khó hơn khi ép mình phải ngừng yêu ai đó