Trong lòng mỗi người đều có nhiều cánh cửa, những đau buồn suy nghĩ, đôi khi không cần thiết phải mở toang cho mọi người cùng thấy.

Trong lòng mỗi người đều có nhiều cánh cửa, những đau buồn suy nghĩ, đôi khi không cần thiết phải mở toang cho mọi người cùng thấy.

Trong lòng mỗi người đều có nhiều cánh cửa, những đau buồn , đôi khi không cần thiết phải mở toang cho mọi người cùng thấy.