Mục tiêu tối thượng của âm nhạc không nên là gì hơn ngoài việc vinh danh Chúa và làm khỏe khoắn tâm hồn.

Mục tiêu tối thượng của âm nhạc không nên là gì hơn ngoài việc vinh danh Chúa và làm khỏe khoắn tâm hồn.

tối thượng của không nên là gì hơn ngoài việc vinh danh Chúa và làm khỏe khoắn .

The aim and final end of all music should be none other than the glory of God and the refreshment of the soul.