Hãy đừng quy phục trước vinh quang, hay đừng trở thành kẻ che dấu những âm mưu, hãy đừng để công việc chi phối bản thân, hãy đừng bị tri thức khuất phục.

Hãy đừng quy phục trước vinh quang, hay đừng trở thành kẻ che dấu những âm mưu, hãy đừng để công việc chi phối bản thân, hãy đừng bị tri thức khuất phục.

Hãy đừng quy phục trước vinh quang, hay đừng trở thành kẻ che dấu những âm mưu, hãy đừng để chi phối , hãy đừng bị tri thức khuất phục.