Yêu không chỉ là một danh từ – nó là một động từ; nó không chỉ là cảm xúc – nó là quan tâm, chia sẻ, giúp đỡ, hy sinh.

Yêu không chỉ là một danh từ – nó là một động từ; nó không chỉ là cảm xúc – nó là quan tâm, chia sẻ, giúp đỡ, hy sinh.

Yêu không chỉ là một danh từ – nó là một động từ; nó không chỉ là – nó là , , , .

Love is more than a noun — it is a verb; it is more than a feeling — it is caring, sharing, helping, sacrificing.