Vô địch? – Mạnh Cường

Vô địch? – Mạnh Cường

Tiền là tiên là Phật
Là sức bật của lò xo
Là thước đo của lòng người
Là tiếng cười của
của
Là cái đà của danh vọng
Là cái lọng để che thân
Là cán cân của công lý
của