Văn khấn thần linh vào dịp làm lễ khai trương cửa hàng


Nam Mô A Di Đà Phật! (3 lần)

Con kính lạy Chín phương Trời, mười phương Chư Phật, Chư Phật mười

phương.

Con kính lạy Quan Đương niên Hành khiển Thái Tuế chí đức tôn thần.

Con kính lạy Các ngài Bản cảnh Thành hoàng Chư vị Đại Vương.

Con kính lạy Các ngài Ngũ phương, Ngũ Thổ, Long mạch, Tài thần định phúc

Táo quân, chư vị Tôn thần.

Con kính lạy Các thần linh bản xứ cai quản ở trong khu vực này

Hôm nay là ngày ………. tháng ………. năm ………..

Tín chủ (chúng) con là: ………………………………………….. …………………….……

………………………………………….. ………………………………………….. …………………………..

………………………………………….. ………………………………………….. …………………………..

Ngụ tại: ………………………………………….. …………………………………….……

bày ra trước án, lòng thành tâu rằng tín chủ con có xây cất (hoặc thuê được) một ngôi

hàng ở tại xứ này là (địa chỉ) ………………………………………….. ………………….………………..

(nếu là cơ quan, công xưởng thì khấn tín chủ con là Giám đốc (hay Thủ trưởng) cùng

toàn thể cơ quan), nay muốn khai trương khởi đầu việc kinh doanh (hoặc sản xuất)

phục vụ nhân sinh bán mua tài vật giúp cho sinh hoạt. Do đó chúng con chọn được

ngày lành tháng tốt, sắm sanh lễ vật, cáo yết Tôn thần dâng cúng Bách linh… cúi

mong soi xét.

Chúng con thành tâm kính mời: Quan Đương niên, Quan Đương cảnh, Quan

Thần Linh Thổ Địa, Định phúc Táo quân, các ngài Địa chúa long mạch Tôn thần và

tất cả các vị Thần Linh cai quản ở trong khu vực này linh thiêng giáng hiện trước

hương án, thụ hưởng lễ vật, chứng giám lòng thành.

Cúi xin các vị phù hộ cho chúng con con buôn bán hanh thông, làm ăn thuận lợi,

lộc tài vượng tiến, nhân vật bình an. Bốn mùa không hạn ách tai ương, tám tiết có

điềm lành tiếp ứng, cầu gì cũng được, nguyện gì cũng thành.

Tín chủ lại mời các vị Tiền chủ Hậu chủ cùng chư Hương linh, y thảo phụ mộc

ngụ trong khu vực này, xin mời tới đây chiêm ngưỡng tôn thần, thụ hưởng lễ vật, phù

trì cho tín chủ, vận đáo hanh xương, tài lộc như gió mây tập hội.

Chúng con lễ bạc tâm thành, trước án kính lễ, cúi xin được phù hộ độ trì.

Nam Mô A Di Đà Phật! (3 lần)

Sưu tầm./.