Tuổi của trái tim không được đo bằng tóc bạc.

Tuổi của trái tim không được đo bằng tóc bạc.

Tuổi của không được đo bằng tóc bạc.

It is not by the gray of the hair that one knows the age of the heart.