Trong mắt người khác bạn có thể thất bại vài ba lần, nhưng với bản thân bạn không được phép trở nên mềm yếu, vì đấy là sự thất bại thảm hại nhất

Trong mắt người khác bạn có thể thất bại vài ba lần, nhưng với bản thân bạn không được phép trở nên mềm yếu, vì đấy là sự thất bại thảm hại nhất

Trong mắt người khác bạn có thể vài ba lần, nhưng với bạn không được phép trở nên mềm yếu, vì đấy là sự thất bại thảm hại nhất