Trẻ nhỏ sẽ không nhớ bạn vì vật chất bạn cho chúng, mà vì tình cảm bạn dành cho chúng.

Trẻ nhỏ sẽ không nhớ bạn vì vật chất bạn cho chúng, mà vì tình cảm bạn dành cho chúng.

Trẻ nhỏ sẽ không nhớ bạn vì vật chất bạn cho chúng, mà vì bạn dành cho chúng.

Children will not remember you for the material things you provided but for the feeling that you cherished them.