Thành thật có thể không mang lại nhiều bạn bè. Nhưng nó luôn mang lại những người bạn đúng nghĩa.

Thành thật có thể không mang lại nhiều bạn bè. Nhưng nó luôn mang lại những người bạn đúng nghĩa.

Thành thật có thể không mang lại nhiều . Nhưng nó luôn mang lại những người bạn đúng nghĩa.

Thành thật có thể không mang lại nhiều bạn bè nhưng nó luôn mang lại những người bạn đúng nghĩa.

Thành thật có thể không mang lại nhiều bạn bè nhưng nó luôn mang lại những người bạn đúng nghĩa.

Thành thật có thể không mang lại nhiều nhưng nó luôn mang lại những người bạn đúng nghĩa.