Sức khỏe tốt và trí tuệ minh mẫn là hai điều hạnh phúc nhất của cuộc đời.

Sức khỏe tốt và trí tuệ minh mẫn là hai điều hạnh phúc nhất của cuộc đời.

Sức khỏe tốt và trí tuệ minh mẫn là hai điều nhất của cuộc đời.

Good health and good sense are two of life’s greatest blessings.