Sự xấu xa cơ bản của thế giới này nảy sinh từ việc Chúa tạo ra không đủ tiền.

Sự xấu xa cơ bản của thế giới này nảy sinh từ việc Chúa tạo ra không đủ tiền.

Sự xấu xa cơ bản của này nảy sinh từ việc Chúa tạo ra không đủ tiền.

The fundamental evil of the world arose from the fact that the good Lord has not created money enough.