Sự thật thường là một thứ vũ khí công kích kinh khủng. Có thể dối trá, thậm chí giết người, với sự thật.

Sự thật thường là một thứ vũ khí công kích kinh khủng. Có thể dối trá, thậm chí giết người, với sự thật.

Sự thật thường là một thứ vũ khí công kích kinh khủng. Có thể , thậm chí giết người, với sự thật.

The truth is often a terrible weapon of aggression. It is possible to lie, and even to murder, with the truth.