Phận tủi – Đỗ Quang Đạt

Phận tủi – Đỗ Quang Đạt

Nuốt vô chút để qua ngày
dòng chẩy
Cái đó
Đói ăn thiếu mặc mà tràn

Mưa rơi nấc nhẹ sụt sùi
Vòng quanh che chắn hết rồi tiếng rơi
Lanh tanh reo hạt ngoài trời
Thân cò lặn lội nhặt vơi hạt đầy

Chồng về thú cảnh nơi đây
mẹ nay cửa thiền
Ngày dài năm tháng
Lớn khôn con chạy thảo hiền bay xa

Thân già đón qua
mòn mỏi xa nhà cháu con
Lễ xưa hiếu chẳng vuông tròn
Vòng đời vẫn chảy lệ mòn mẹ rơi.