Phải biết vui trong hy vọng, phải biết kiên nhẫn trong khổ đau