Nơi nào có ý chí và có những con sóng, thì nơi đó có cách để lướt sóng!

Nơi nào có ý chí và có những con sóng, thì nơi đó có cách để lướt sóng!

Nơi nào có ý chí và có những con sóng, thì nơi đó có cách để lướt sóng!