Nỗ lực nửa vời là thất bại đích đáng.

Nỗ lực nửa vời là thất bại đích đáng.

Nỗ lực nửa vời là thất bại đích đáng.

A second-class effort is a first-class mistake.