Người thường trọng lời, người nghĩa trọng danh.

Người thường trọng lời, người nghĩa trọng danh.

Người thường trọng lời, người nghĩa trọng danh.