Người lạc quan có thể thấy ánh sáng ở nơi tăm tối, nhưng tại sao kẻ bi quan cứ phải chạy tới thổi tắt nó?

Người lạc quan có thể thấy ánh sáng ở nơi tăm tối, nhưng tại sao kẻ bi quan cứ phải chạy tới thổi tắt nó?

Người có thể thấy ánh sáng ở nơi tăm tối, nhưng tại sao kẻ cứ phải chạy tới thổi tắt nó?

An optimist may see a light where there is none, but why must the pessimist always run to blow it out?