Người giàu mà kiêu ngạo cố nhiên không phải người có học thức, mà kiêu ngạo cái hại cũng khá to.

Người giàu mà kiêu ngạo cố nhiên không phải người có học thức, mà kiêu ngạo cái hại cũng khá to.

Người giàu mà cố nhiên không phải người có học thức, mà kiêu ngạo cái hại cũng khá to.