Người bi quan phàn nàn về cơn gió; người lạc quan chờ đợi nó đổi chiều; người thực tế điều chỉnh lại cánh buồm.

Người bi quan phàn nàn về cơn gió; người lạc quan chờ đợi nó đổi chiều; người thực tế điều chỉnh lại cánh buồm.

Người về cơn gió; người chờ đợi nó đổi chiều; người điều chỉnh lại cánh buồm.

The pessimist complains about the wind; the optimist expects it to change; the realist adjusts the sails.