Ngày nào chúng ta không cười, ngày đó chúng ta đã mất nhiều thứ