Nếu xuất phát từ tập tục, thì quan niệm về người xung quanh tạo ra, chứ không phải có ở con người từ khi mới sinh ra.

Nếu xuất phát từ tập tục, thì quan niệm về người xung quanh tạo ra, chứ không phải có ở con người từ khi mới sinh ra.

Nếu xuất phát từ tập tục, thì quan niệm về người xung quanh tạo ra, chứ không phải có ở từ khi mới sinh ra.