Nếu không có một trái tim kiên cường, bất luận là hiện thực hay mộng ảo, đều không thể có niềm vui mãi mãi, nếu có trái tim kiên cường, hoàn toàn có thể sống tốt trong thế giới hiện thực, hà tất sống trong ảo mộng…

Nếu không có một trái tim kiên cường, bất luận là hiện thực hay mộng ảo, đều không thể có niềm vui mãi mãi, nếu có trái tim kiên cường, hoàn toàn có thể sống tốt trong thế giới hiện thực, hà tất sống trong ảo mộng…

Nếu không có một trái tim , bất luận là hiện thực hay mộng ảo, đều không thể có , nếu có trái tim kiên cường, hoàn toàn có thể sống tốt trong hiện thực, hà tất sống trong ảo mộng…

Hoa Tư dẫn – Đường Thất Công Tử