Một người sẽ luôn có thể đi qua những thời điểm tối tăm của cuộc sống, nếu họ biết rắng có những người bạn vẫn đang đợi mình ở nơi có ánh sáng.

Một người sẽ luôn có thể đi qua những thời điểm tối tăm của cuộc sống, nếu họ biết rắng có những người bạn vẫn đang đợi mình ở nơi có ánh sáng.

Một người sẽ luôn có thể đi qua những thời điểm tối tăm của , nếu họ biết rắng có những người bạn vẫn đang đợi mình ở nơi có ánh sáng.