Lý do tại sao người ta không phục tùng chúng ta là bởi họ thấy bùn trong đáy mắt chúng ta.

Lý do tại sao người ta không phục tùng chúng ta là bởi họ thấy bùn trong đáy mắt chúng ta.

Lý do tại sao người ta không phục tùng chúng ta là bởi họ thấy bùn trong đáy mắt chúng ta.

The reason why men do not obey us, is because they see the mud at the bottom of our eye.