Lòng nhiệt huyết là que diêm thắp lên ánh sáng của ngọn nến thành tựu.

Lòng nhiệt huyết là que diêm thắp lên ánh sáng của ngọn nến thành tựu.

Lòng nhiệt huyết là que diêm thắp lên ánh sáng của ngọn nến thành tựu.

Enthusiasm is the match that lights the candle of achievement.