Lời nói hay, giúp người ấm hơi vải lụa. Lời nói dở, hại người như gươm dao.

Lời nói hay, giúp người ấm hơi vải lụa. Lời nói dở, hại người như gươm dao.

hay,giúp người ấm hơi vải lụa. Lời nói dở, hại người như gươm dao.