Không phải tất cả những người cười với ta đều là bạn. Cũng không phải tất cả những người làm ta bực mình đều là kẻ thù.

Không phải tất cả những người cười với ta đều là bạn. Cũng không phải tất cả những người làm ta bực mình đều là kẻ thù.

Không phải tất cả những người cười với ta đều là bạn. Cũng không phải tất cả những người làm ta bực mình đều là .