Không nên đánh giá cuộc sống chỉ bằng tiêu chuẩn của đồng đô và đồng xu.

Không nên đánh giá cuộc sống chỉ bằng tiêu chuẩn của đồng đô và đồng xu.

Không nên đánh giá chỉ bằng tiêu chuẩn của đồng đô và đồng xu.

Life should not be estimated exclusively by the standard of dollars and cents.