Khó khăn không phải để quật ngã ta, nhưng là để ta quật ngã chúng