Khi việc liên quan tới số tiền lớn, tốt nhất là không tin ai cả.

Khi việc liên quan tới số tiền lớn, tốt nhất là không tin ai cả.

Khi việc liên quan tới số tiền lớn, tốt nhất là không tin ai cả.

Where large sums of money are concerned, it is advisable to trust nobody.