Khi thân nhau thì kể nhau nghe những câu chuyện bí mật. Khi trở mặt thì khai quật những bí mật của nhau.

Khi thân nhau thì kể nhau nghe những câu chuyện bí mật. Khi trở mặt thì khai quật những bí mật của nhau.

Khi thân nhau thì kể nhau nghe những câu chuyện . Khi trở mặt thì khai quật những bí mật của nhau.