Giương Đông kích Tây, vờ đánh một hướng nhưng thực chất là đánh hướng ngược lại.

Giương Đông kích Tây, vờ đánh một hướng nhưng thực chất là đánh hướng ngược lại.

Giương Đông kích Tây, vờ đánh một hướng nhưng thực chất là đánh hướng ngược lại.

Thanh Đông kích Tây.