Đừng lãng phí thời gian với những người không có thời gian dành cho bạn.

Đừng với những người không có dành cho bạn.

Đánh giá bài viết
Xem thêm:  Cuộc sống luôn cho bạn cơ hội thứ hai, nó được gọi là ngày mai.