Đừng bao giờ hỏi người khác có nhớ, có yêu mình không. Nỗi nhớ và tình yêu không thể cảm nhận bằng tai càng không thể dựa vào lời nói của bất cứ ai. Phải tin vào cảm nhận bản thân lúc đó sẽ chẳng cần một câu trả lời nào cả.

Đừng bao giờ hỏi người khác có nhớ, có yêu mình không. Nỗi nhớ và tình yêu không thể cảm nhận bằng tai càng không thể dựa vào lời nói của bất cứ ai. Phải tin vào cảm nhận bản thân lúc đó sẽ chẳng cần một câu trả lời nào cả.

Đừng bao giờ hỏi người khác có nhớ, có yêu mình không. Nỗi nhớ và không thể cảm nhận bằng tai càng không thể dựa vào của bất cứ ai. Phải tin vào cảm nhận lúc đó sẽ chẳng cần một câu trả lời nào cả.