Dù tiền bạc không mua được hạnh phúc, rõ ràng nó cho phép bạn tự lựa chọn hình thức thống khổ cho mình.

Dù tiền bạc không mua được hạnh phúc, rõ ràng nó cho phép bạn tự lựa chọn hình thức thống khổ cho mình.

không mua được , rõ ràng nó cho phép bạn tự hình thức thống khổ cho mình.

While money can’t buy happiness, it certainly lets you choose your own form of misery.