Điều quan trọng với tôi là tiền không quan trọng với tôi.

Điều quan trọng với tôi là tiền không quan trọng với tôi.

Điều quan trọng với tôi là tiền không quan trọng với tôi.

It’s important to me that money not be important to me.