Con người chẳng bao giờ lên kế hoạch để thất bại; chỉ đơn giản là họ đã thất bại trong việc lên kế hoạch để thành công.

Con người chẳng bao giờ lên kế hoạch để thất bại; chỉ đơn giản là họ đã thất bại trong việc lên kế hoạch để thành công.

chẳng bao giờ lên để thất bại; chỉ là họ đã thất bại trong việc lên kế hoạch để .

Men never plan to be failures; they simply fail to plan to be successful.