Có thể ép buộc dân theo đường lối của mình, nhưng không thể cấm đoán suy nghĩ của con người.

Có thể ép buộc dân theo đường lối của mình, nhưng không thể cấm đoán suy nghĩ của con người.

Có thể ép buộc dân theo đường lối của mình, nhưng không thể cấm đoán suy nghĩ của .

Dân khả sử do chi, bất khả sử tri chi.