Có lẽ sự bình đẳng là quyền của con người, nhưng không thế lực nào trên trái đất này từng có thể biến nó thành sự thật.

Có lẽ sự bình đẳng là quyền của con người, nhưng không thế lực nào trên trái đất này từng có thể biến nó thành sự thật.

Có lẽ sự là quyền của , nhưng không thế lực nào trên trái đất này từng có thể biến nó thành sự thật.

Equality may perhaps be a right, but no power on earth can ever turn it into a fact.