Chúng ta không có quyền đưa ra ý kiến ​​cho đến khi chúng ta biết tất cả các câu trả lời.

Chúng ta không có quyền đưa ra ý kiến ​​cho đến khi chúng ta biết tất cả các câu trả lời.

Chúng ta không có quyền đưa ra ý kiến ​​cho đến khi chúng ta biết tất cả các câu trả lời.

We have no right to express an opinion until we know all of the answers.