Chúng ta chẳng bao giờ biết được giá trị của nước cho tới khi giếng cạn khô.

Chúng ta chẳng bao giờ biết được giá trị của nước cho tới khi giếng cạn khô.

Chúng ta chẳng bao giờ biết được của nước cho tới khi giếng cạn khô.

We never know the worth of water till the well is dry.