Chừng nào anh chưa sửa được chính mình, anh không thể sửa được người khác