Chấp nhận việc quên đi một số người trong quá khứ, vì đơn giản họ sẽ không bao giờ thuộc về tương lai của chúng ta.

Chấp nhận việc quên đi một số người trong , vì họ sẽ không bao giờ thuộc về của chúng ta.

Đánh giá bài viết
Xem thêm:  Ham muốn mà ta không đủ tiền để biến thành hiện thực thì được gọi là ước mơ.