Chậm lương – Mạnh Cường

Chậm lương – Mạnh Cường

Giám đốc sao quên xử thấu tình
đổ hết sức bình sinh
Tiền lương đến dịp không xao động
Mức thưởng sang kỳ vẫn

Vợ hỏi loanh quanh càng quẫn dạ
Con kêu lúng túng mãi đau mình
Ông là lãnh đạo cần uy tín
Cứ vậy ai mà chẳng phát kinh