Cách duy nhất để khiến một cô gái lắng nghe bạn là hãy nói chuyện với một cô gái khác.

Cách duy nhất để khiến một cô gái lắng nghe bạn là hãy nói chuyện với một cô gái khác.

Cách duy nhất để khiến một cô gái bạn là hãy nói chuyện với một cô gái khác.